Ilgtspēja

Ilgspējas aspekti SIA “Expansion Capital AIFP” darbā

Kaut arī ilgtspējas jeb ESG (vides, sociālie un pārvaldības) kritēriji neveido formālu “Expansion Capital” investīciju stratēģijas daļu, mēs apzināmies sociālo, vides un korporatīvās pārvaldības aspektu pieaugošo nozīmīgumu. Atzīstam ilgtspējas nozīmīgumu un faktiski ņemam vērā ilgtspējas aspektus ieguldījumu veikšanā un uzraudzībā.

Ieguldījumu lēmumu procesā tiek ņemta vērā ieguldījumu lēmumu iespējamā negatīvā ietekme uz ilgtspēju, tas ir, ieguldījumi netiek veikti, ja ieguldījuma saņēmēja saimnieciskā darbība ietver būtiskus ilgtspējas riskus un ir liela šo risku iestāšanās varbūtība vai nozīmīga negatīvā ietekme risku iestāšanās gadījumā.

Vides riski.

Investīciju saņēmēji patērē enerģiju un rada atkritumus, uzdevums ir veicināt atbildīgu preču ražošanu un patēriņu, atkritumu samazināšanu, atjaunojamo resursu izmantošanu. Attiecībā uz vides riskiem, fonda pārvaldnieks investīciju lēmumu pieņemšanā labvēlīgāk vērtē ieguldījumus, kuru rezultātā attīstās atjaunojamo energoresursu izmantošana un tiek paredzēti videi labvēlīgi pasākumi (piemēram, attiecībā uz produkta iepakojuma materiāliem).

Sociālās atbildības riski.

Investīciju saņēmējiem ne vien jārūpējas par saviem darbiniekiem, bet arī jānodrošina labas nodarbinātības pamatprincipi visā piegādes ķēdē. Potenciālo ieguldījumu izpētē fonda pārvaldnieks pārliecinās, lai fonda ieguldījumu nesaņemtu projekti, kuru darbības nozare vērsta uz cilvēku vājību izmantošanu peļņas gūšanai; tāpat gan ieguldījumu lēmuma pieņemšanas brīdī, gan investīciju uzraudzībā pievēršam uzmanību, lai investīcijas saņēmējs veidotu atbildīgas, godīgas attiecības ar darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem un valsti (sociālie riski).

Pārvaldības riski.

Investīciju saņēmējiem jādarbojas ētiski, jāievēro godīgas konkurences principi, jāstrādā atbilstoši tiesību aktiem. Korporatīvās pārvaldības risku mazināšanai fonda ieguldījumos paredzēti uzraudzības mehānismi un fonda pārvaldnieka veto tiesības noteiktu, dalībniekus vai kreditorus potenciāli negatīvi ietekmējošu darbību nepieļaušanai.

Ņemot vērā sabiedrības darbības raksturu (iegulda mazos un vidējos komersantos to attīstības agrīnās stadijās), sabiedrība nav veikusi ilgtspējas risku būtiskuma novērtējumu, un savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā visus ilgtspējas riskus izvērtē kā vienādi nozīmīgus.

Ilgtspējas jomas integrēšana sabiedrības darbībā nav mainījusi sabiedrības organizatorisko struktūru.

Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā, lēmumu izpildē, kontrolē un uzraudzībā, un ilgtspējas risku pārvaldīšanā visi sabiedrības valdes locekļi iesaistās solidāri.

Ilgtspējas riski tiek izvērtēti, izvērtējot potenciālos ieguldījumus jaunās portfeļa sabiedrībās. Sabiedrība izvairās veikt ieguldījumu, ja kādiem no augstākminētajiem ilgtspējas riskiem ir būtiska negatīva ietekme uz potenciālās portfeļa kompānijas pašreizējo vai plānoto darbību. Ņemot vērā sabiedrības darbības raksturu, ilgtspējas faktori tiek vērtēti vienlaikus ar citiem būtiskajiem apstākļiem attiecībā uz potenciālo ieguldījumu, taču netiek definēti konkrēti rādītāji, atkarībā no kuriem pieņemami ieguldījumu lēmumi. Pieņemot ieguldījumu lēmumus, nav ņemta vērā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem.

Ilgtspējas riskus savā atalgojuma politikā sabiedrība neiekļauj.

Publicēšanas datums: 28.03.2024.

Aktualizēšanas datums: 28.03.2024.

Partneris